Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Правила  
 Правила

В деловодството на Окръжен съд - Велико Търново се завеждат и администрират получени документи по електронна поща, подписани с цифров подпис. Съдът не носи отговорност за достоверността на представената информация в документи, непосписани с цифров подпис. Същите няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

Заповед №74/2017 на Председателя на ВТОС

Правила за достъп и образци на заявления за достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др. (Единен портал за електронно правосъдие)

Стратегически план на Окръжен съд - Велико Търново - 2013 - 2015 г.

Правила за случайно разпределение на делата на основание чл. 9 ЗСВ в сила от 01.04.1015 г. (изм. с Решение на ОС на съдиите от ВТОС, проведено на 09.01.2017 г.)

-----------------

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, чл.4 и сл. от ГПК

Приложение 1 - Заявление (Относно изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42,ал. 4 и сл. от ГПК) RTF

Приложение 1 - Заявление (Относно изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42,ал. 4 и сл. от ГПК) PDF

-----------------

Вътрешни правила за организация при публикуване на съдебни актове в интернет-страницата на Окръжен съд гр. Велико Търново

Правила за организацията и дейността на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Eтичен кодекс на съдебните служители

Правила за работа с медиите

Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в Окръжен съд - Велико Търново и Заявление

Обучителна програма за съдебни заседатели - Наръчник на обучителя5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР