Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Съдебни преводачи  
 Съдебни преводачи

Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи

Във връзка с изготвяне на списък на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2020 година, всички желаещи да бъдат включени в списъка, следва да представят в Окръжен съд - Велико Търново или Административен съд - Велико Търново следните документи на хартиен и електронен носител

Заявление (съгласно чл. 12 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи) със следните приложения:

1. Лична карта – копие;

2. Нотариално заверен сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

3. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за съдебен преводач;

4. Декларация – съгласие за вписването ми в списъците на съдебните преводачи; че не съм поставен/а под запрещение, не съм лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;

5. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването, удостоверяващи стаж по специалността (желателно не по-малко от 5 години);

6. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако лицето, което кандидатства за вещо лице е чужд гражданин);

7. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);

8. Актуална снимка за изготвяне на карта на съдебния преводач след вписването му.

 

Съгласно Чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи: Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от страна на съответния компетентен орган в регистър на съдебни преводачи да представи документ за сключена застраховка "Професионална отговорност" за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа.Образци на документи за попълване:

Заявление

Декларация по чл. 12, т. 6 и 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи

Декларация за съгласия

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 02 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

За включените в списъка специалисти - преводачи:
В срок до 01.10.2019 г. следва да представят застраховка "Професионална отговорност" за 2020 г.

 

 СПИСЪК на съдебните преводачи за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР