Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Съдебни преводачи  
 Съдебни преводачи

 СПИСЪК на съдебните преводачи за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)

Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи

Във връзка с изготвяне на списък на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички желаещи да бъдат включени в списъка, следва да представят в Окръжен съд - Велико Търново или Административен съд - Велико Търново следните документи на хартиен и електронен носител

Заявление (съгласно чл. 12 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи) със следните приложения:

1. Лична карта – копие;

2. Нотариално заверен сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

3. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за съдебен преводач;

4. Декларация – съгласие за вписването ми в списъците на съдебните преводачи; че не съм поставен/а под запрещение, не съм лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;

5. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването, удостоверяващи стаж по специалността (желателно не по-малко от 5 години);

6. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако лицето, което кандидатства за вещо лице е чужд гражданин);

7. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);

8. Актуална снимка за изготвяне на карта на съдебния преводач след вписването му.

 

Съгласно Чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи: Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от страна на съответния компетентен орган в регистър на съдебни преводачи да представи документ за сключена застраховка "Професионална отговорност" за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа.Образци на документи за попълване:

Заявление

Декларация по чл. 12, т. 6 и 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи

Декларация за съгласия

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 септември ДО 01 октомври 2018 г.

За включените в списъка специалисти - преводачи:
В срок до 01.10.2018 г. следва да представят застраховка "Професионална отговорност" за 2019 г.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР