Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Профил на купувача  
 Профил на купувача

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Окръжен съд Велико Търново

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Окръжен съд Велико Търново

 

Номер на поръчката: 01892-2019-0001

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, от краен снабдител, по регулярни цени за нуждите на Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Велико Търново, Апелативна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – Велико Търново, Районна прокуратура – Велико Търново, РД"Охрана – Велико Търново"-Велико Търново и Агенция по вписванията – Велико Търново, за срок от 2 години от 01.11.2019г. до 31.10.2021г. включително.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР