Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Окръжен съд    Приемни дни  
 Приемни дни

Ръководството на Окръжен съд - Велико Търново обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се провеждат от началото на месец ноември 2017 г., всеки втори и четвърти понеделник от месеца, във времето от 16:00 до 17:00 часа.

Целта на приемните дни е, да се повиши доверието на гражданите в съдебната система, като се осигури възможността да получат компетентни и точни отговори на поставените от тях въпроси, както и чрез оказване на съдействие при съществуващи проблеми, свързани с администрирането на съда.

Срещите ще се провеждат само след предварително устно или писмено заявление, подадено не по-късно от деня (петък), предхождащ приемния ден. Препоръчително е в заявлението да се посочат накратко въпросите, които ще бъдат поставени за обсъждане в рамките на приемния ден.

Писмените заявления могат да се подават:
- на място в Съдебната палата на ул. "Васил Левски" 16, партер, Регистратура;
- на e-mail: vtos.bg @ gmail.com;
- чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. "Васил Левски" 16, Окръжен съд - Велико Търново;
- устни запитвания за среща в приемния ден може да се направят на тел. 062 / 615 889.

След подаване на заявлението, на посочения в него адрес, електронна поща или телефон, гражданите ще бъдат уведомявани за времето, в което може да се осъществи срещата с Председателя на Окръжен съд - Велико Търново в зависимост от графика на постъпилите до този момент заявки.

Желаещите да се включат в приемния денна Председателя, следва да имат предвид разпоредбите на Закона за съдебната власт, съгласно който съдиите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становища по дела, които не са им възложени. Целта на срещите не е да се коментират въпроси, свързани с решаването на делата по същество, което би било в нарушение както на ЗСВ, така и на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Срещите задължително се провеждат в присъствието на съдебен служител, определен от Председателя.

Не се осъществява прием на лица, които са страни по висящи дела в Окръжен съд - Велико Търново, разглеждани от състав, включващ Председателя на съдя.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР