Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Окръжен съд    Съдии  
 Съдии в ОС В. ТърновоТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА -

ТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА -

Административен ръководител - Председател

САРА СТОЕВА

Зам. адм. ръководител –

Зам. председател

ИВЕЛИНА СОЛАКОВА

Зам. адм. ръководител –

Зам. председател

Наказателно отделение

Съдии разглеждащи наказателни дела

Гражданско отделение

Съдии разглеждащи граждански дела

Теодорина Димитрова

Сара Стоева

Пламен Борисов

Евгений Пачиков

Христо Томов

мл. с. Ивайло Колев

Ивелина Солакова

Иванка Димова

Татяна Събева

Георги Драгостинов

Станислав Стефански

Димитринка Гайнова

Мая Пеева

Искра Пенчева

мл. с. Ивайло Колев

 

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР