Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Окръжен съд    Контакти  
 Контактна информация

Адрес:
Пощенски код: 5000
гр. Велико Търново
ул. Васил Левски 16
Съдебна палата

e-mail vtos.bg(@)gmail.com
(Забележка: За да използвате e-mail адреса, моля махнете скобите около знака "@")

 тел. (062) 615-889 - Председател
 тел. (062) 615-858 - Съдебен администратор
 тел. (062) 615-843 - Главен счетоводител
 тел. (062) 615-869 - Административен секретар
 тел. (062) 615-828 - Касиер
 тел. (062) 615-850 - Регистратура 
 тел. (062) 615-876 - Гражданско деловодство
 тел. (062) 615-886 - Наказателно деловодство За факсове по дела използвайте (062) 615-886 (Деловодство)
 факс (062) 603-079
 факс (062) 615-887
 факс (062) 615-884

Пресслужба:
Надежда Кръстева - Връзки с обществеността
тел. 062 / 615 848
Email: vtos.pr@abv.bg

В деловодството на Окръжен съд - Велико Търново се завеждат и администрират получени документи по електронна поща, подписани с цифров подпис. Съдът не носи отговорност за достоверността на представената информация в документи, непосписани с цифров подпис. Същите няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР