Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Анкета  
 Допитване до граждани и адвокати

Резултати от допитванетоИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ - 2010 г.
1.  Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
а)  а) Делата се разглеждат в разумен срок
б)  б) Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
в)  в) Не мога да преценя

2.  Според Вас, делата отлагат ли се често?
а)  а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо
б)  б) Отлагат се прекалено често
в)  в) Не мога да преценя

3.  Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
а)  а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
б)  б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
в)  в) Искания за представяне на нови доказателства
г)  г) Не явяване на свидетелите
д)  д) Неправилно призоваване на страните по делото
е)  е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
ж)  ж) Неявяване на страните
з)  з) Не мога да преценя

4.  Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
а)  а) Служителите в съда
б)  б) Вещите лица
в)  в) Другата страна
г)  г) Свидетели
д)  д) Адвокати
е)  е) Съд
ж)  ж) Друго

5.  Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на дело?
а)  а) 2 седмици
б)  б) 1 месец
в)  в) 2 месеца
г)  г) повече от 2 месеца

 
5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР