Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Окръжен съд    Банкови сметки  
 Банкови сметки валидни от 04 януари 2016 г.

От 04.01.2016 г. сметките на Окръжен съд Велико Търново са в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА:

ЦКБ АД Клон Велико Търново,
BIC: CECBBGSF

 Сметките са с IBAN както следва:

- Държавни такси и други приходи: BG87 CECB 9790 31A6 2819 00
- Депозити и гаранции: BG94 CECB 9790 33A6 2819 00

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

В съдебната палата има клон на обслужващата съда банка, чрез която могат да бъдат заплатени държавните такси.

От 12.06.2017 г. е въведено безналично плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения - за актуално състояние, за несъстоятелност, за издаване на изпълнителен лист и др. по транзитната сметка на съда: BG87 CECB 9790 31А6 2819 00
чрез електронно ПОС - терминално устройство на гише "Обслужване на граждани".5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР