Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

10.06.2019

РЕЗУЛТАТ от проведения конкурс за длъжността "Връзки с обществеността" в Окръжен съд - Велико Търново

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до трети етап на конкурса за длъжността "Връзки с обществеността"

 

22.05.2019

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИТЕ до участие във втория етап на конкурса за длъжността "Връзки с обществеността" в Окръжен съд - Велико Търново 

 

 

 

16.04.2019

Със Заповед № 89/10.04.2019 г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” – 1 щ. бр., по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

ОБЯВА (Обявата е публикувана на 15.04.2019 г. във в-к Янтра Днес)

Приложение 1 - Заявление за участие в конкурса
Приложение 2 - Професионална автобиография (CV)
Приложение 3 - Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ
Приложение 4 - Декларация за липса на обстоятелства по 340а, ал. 2 ЗСВ

Длъжностна характеристика
Съобщение за поверителност на личните данни5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР