Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Стажант-юристи  
 Стажант-юристи

Индивидуален календарен план за провеждане на подготовката на стажант-юриста

Заповед №80-20.05.2010 на Председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново, относно организацията за провеждане на стажа та стажант-юристите

Дати за провеждане на изпитите за придобиване на юридическа правоспособност

Въпросник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Приложение №4 - Заявление за започване на юридически стаж в съответен окръжен съд

Приложение №5 - Заявление от стажант-юрист за придобиване на юридическа правоспособност

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Структура на съда5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР