Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Вещи лица  
 Информация за вещи лица

СПИСЪК на вещите лица за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)

НАРЕДБА № 2 ОТ 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

   Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване на компютър)
   Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване след разпечатване)Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2018 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд Велико Търново или в Административен съд Велико Търново следните документи:
   1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за съдебен експерт.
   2. Декларация по чл. 7, във вр. с чл. 11 от Наредба № 2/29.06.2015г. по (
изтегли образец).
   3. Декларация за съгласие (само за лицата, които към момента не са подали такава) (
изтегли образец)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 септември ДО 01 октомври 2018 г.


Информация относно процедурата за включване на нови експерти в списъците с вещи лица за 2019 г.

На основание чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Окръжен съд – Велико Търново се открива процедура за допълване на утвърдения списък на вещите лица за съдебен район на Великотърновски окръжен и административен съд.
 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията  и възнагражденията  на вещите лица (обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г., изм. ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.), предложенията  за изменение и допълване на  утвърдения  списък  на вещите лица  ще се приемат  до 01 октомври 2018 г. в регистратурата на Окръжен съд Велико Търново или в регистратурата на Административен съд Велико Търново, както и по пощата на адреса на съответния съд.
 

За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания (съгласно чл. 7 от Наредба № 2 от 29.07.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица):
1. притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР - завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР - успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
3. не е осъждано за престъпление от общ характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Лицата, които кандидатстват за вписване в списъка за 2019 г. като съдебни експерти, следва да подадат следните документи:
1. Заявление по чл. 10 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията  и възнагражденията на вещите лица (по образец) на хартиен и електронен носител (CD или DVD);
 

2. Документите, посочени в чл. 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица (обн. ДВ, бр. 50 от  03.07.2015 г., изм. ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.), а именно:
   - лична карта – копие;
   - диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация - нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР - документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
   - свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да  послужи за вещо лице;
   - декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;

   - документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;

   - декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
   - разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
   - удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова); 
   - декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
3. Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – заверено копие;  
4. Актуална снимка (формат - документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
5. Данни за вещо лице по образец (наличен за изтегляне по-долу на тази страница)

Образци на документи за попълване:
Заявление | Списък на експертизите по клас и вид

Декларация по чл. 10, т, 4, 6 и 9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
   
Декларация по чл. 7 във връзка с чл, 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

Декларация за съгласие

Справка за вещо лице

 

 

 

 

 

 

 

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР